Hakkımızda

TÜRK-ARAP EKONOMİ VE STRATEJİK İŞBİRLİĞİ DERNEĞİ

(TASCA)

BİRİNCİ BÖLÜM

MADDE -1- DERNEĞİN KİMLİĞİ:

 1. Derneğin Adı:TÜRK-ARAP EKONOMİ VE STRATEJİK İŞBİRLİĞİ DERNEĞİ
 2. Derneğin Genel Merkezi: Ankara
 3. Şubeleri: Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şubeler ve temsilcilikler açabilir. Ayrıca ulusal ya da uluslararası birlik ve organizasyonlara üye olabilir.
 4. Dernek yönetim kurulu, derneğin adresini değiştirme yetkisine sahiptir.
 5. Ünvanı:(TASCA)

MADDE -2- DERNEĞİN AMACI:

Maddi kazanç gütmeyen bu derneğin amacı, Türk Dünyası ve Arap dünyası arasında; bilim, ekonomi ve strateji, kültür, medya, sanat ve sivil toplum alanlarında işbirliği ile stratejik vizyonu geliştirmek ve Türk dünyası ile Arap dünyası arasındaki ortak medeniyet ilişkilerinin daha da ileriye taşınması adına sağlam köprüler tesis etmektir. Dernek bunu hayata geçirirken, gerek Türk dünyası ve gerekse Arap dünyasındaki sivil toplum, ekonomi ve stratejik kurum ve enstitüleriyle, özel ya da kamu kuruluşlarıyla işbirliği ve ortaklık kurarak, farklı ve fonksiyonel etkinliklerde bulunur. Böylece belirlediği hedefler ile asli hedeflerini gerçekleştirmek için çalışır.

MADDE -3- FAALİYETLER:

 1. Temel Faaliyet Alanları
 1. Dernek, Türk ve Arap dünyasında, karşılıklı yatırım, ticaret, sanayi gibi ekonominin ana dallarında teknoloji ve bilim alanlarında işbirliğini güçlendirmek için, eşitlik ve karşılıklı yarar ilkelerine uygun olarak gerekli çalışmalar yapar, böylece taraflara yatırım ve işbirliğine uygun alanlarda yardımcı olur. Taraflar arasında ekonomik işbirliğini güçlendirmek maksadıyla ulusal ve uluslararası sergiler, fuarlar, sempozyumlar, konferanslar veya benzer etkinlikler düzenler veya mevcut organizasyonlara katılmak için  yardımcı olur.
 2. Ticari bilgi, yürürlükteki mevzuat, iş fırsatları, ihracat ve ithalat terminolojisi, fuarlar ve sergiler hakkında tarafları bilgilendirme ve danışmanlık yapar. Karşılıklı ticaret ve pazar araştırma heyetlerine iş gezileri düzenleme, iş kontakları kurma gibi karşılıklı ticareti geliştirmeyi amaçlayan tüm faaliyetleri düzenleme ve mevcutlara katılmaları konusunda firmalara öncülük eder, bu alanlarda çalışmaları yürütür.
 3. Türk ve Arap firma yönetici ve çalışanlarına iş hayatının her alanında iş güvenliği, ithalat-ihracat, proje hazırlama, meslek edindirme, bireysel-kurumsal gelişim, programlama, iş için yabancı dil, işçi-işveren motivasyonuna yönelik alanlarda dahil olmak üzere yurtiçi ve dışında  eğitim verir ve bu alanlarda organizasyonlar gerçekleştirir.
 4. Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer dernekler, vakıflar, sendikalar ve benzeri Türk veya yabancı sivil toplum kuruluşlarıyla ve devlet kurumları ile ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturur, bu organizasyon, plan ve proje çalışmalarının içerisinde yer alır.
 5. Teknoloji, bilim, araştırma, istatistik, mesleki eğitim ve ilgili alanlarda ulusal veya uluslararası düzeyde;  eğitim ve burslar verir, ödül organizasyonları düzenler. Bülten, albüm, süreli yayınlar yapmak. Başta WEB sayfası olmak üzere her türlü bilişim ve iletişim teknolojisine dayalı ekonomik platform kurar arşiv oluşturur.
 6. Dernek, Türk Dünyası ve Arap Dünyası arasında bilim, ekonomi, strateji,sanayi, kalkınma, kültür, medya, sanat ve sivil toplum alanlarında imzalanmış anlaşmaları hayata geçirme konusunda katkıda bulunur. Ayrıca Türk ve Arap dünyaları arasında dayanışma ve işbirliğini artırmak amacıyla bu alanlarda daha çok anlaşmaların imzalanmasını benimser ve bu amaçla çalışır.
 7. Türk Dünyası ve Arap Dünyası araştırma merkezleri, üniversiteleri, akademik ve bilimsel kurumları arasında mevcut işbirliğini geliştirir. Bunun yanı sıra bilimsel araştırmaları destekler, öğrenci, öğretmen, uzman ve araştırma görevlileri değişim programlarına katkıda bulunur, akademik ve eğitim kurumları kurar, eğitim kursları ve seminerleri tertip eder.
 8. Gerek Türk dünyasının Arap dünyasındaki ve gerekse Arap dünyasının Türk dünyasındaki bilim, kültür, medya, sanat, ekonomi ve stratejik çalışmalar ile  sivil toplum etkinliklerine katkıda bulunur.
 9. Kazanılmış deneyimlerin karşılıklı paylaşımı ve ortak çalışmaları desteklemek amacıyla, hem Türk dünyasında ve hem de Arap dünyasındaki çeşitli sivil toplum organlarıyla işbirliği ve iletişime katkı sağlar.
 10. Deneyim ve becerilerin karşılıklı değişimi adına Türk ve Arap dünyasının basın ve yayın sektöründe faaliyet gösteren çeşitli mesleki grupları, sanat ve basın sendikaları, dernekler, medya organları ile yayın kuruluşları arasındaki diyalog, işbirliği ve iletişimin artırılmasına katkı da bulunur.
 11. Yurt içi ve yurt dışı proje çalışmaları yapar, fon ve hibe kullanır.
 12. Dernek, ülkemizin diplomatik ve uluslararası ilişkileri paralelinde; bağlı bulunduğu AB ülkeleri, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Ülkeleri, Türk Cumhuriyetleri, İslam İşbirliği Örgütü Üyeleri, (EİT) Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Üyeleri, NATO üyesi ülkeler ve ilgili mercilerin izin vereceği diğer dünya ülkeleri ile mesleki, teknoloji, ekonomi, strateji, bilim ve iş hayatını ilgilendiren konular çerçevesinde ilişkilerde bulunur, bu konular da uluslararası kuruluşlara üye olabilir. Benzer kuruluşların çeşitli komitelerinde ve organlarında görev alabilir, mesleki hizmetleri koordine eder, gerek ulusal ve gerekse uluslararası kuruluşların destek ve hibeleri için proje hazırlar veya projelere ortak olur.
 1. Diğer Faaliyetler
 1. Dernek, yapacağı faaliyetler için gerekli personeli istihdam eder ve yetiştirir.
 2. Faaliyetlerini yürütmek için taşınır ve taşınmaz mal edinir. Gerek duyduğu işletmeleri kurar, kurulu bulunanları satın alır veya ortak olur.
 3. Dernek, malvarlığını geliştirmek amacıyla yardımlaşma toplantıları, kermesler ve kültürel etkinlikler düzenler, çeşitli ticari faaliyetlerde bulunur.
 4. Üyelerin bir araya gelerek kaynaşmalarını, dinlenme ve eğlenmelerini sağlamak amacıyla; okuma ve oyun salonu, internet kafe, kurs, mescit, lokal açar, anma geceleri, seyahatler ve sportif müsabakalar düzenler.
 5. Dernek, yardım toplama kanunu ile ana tüzük hükümlerine uygun olarak, bağış ve yardım alır, bağış ve yardımlarda bulunur. Derneğe bağış olarak gelen tarihi kıymete haiz, antika özelliği taşıyan ve yardım malzemesi olarak değerlendirilemeyecek türdeki eşyaları, geliri dernek amaçları doğrultusunda kullanılmak üzere, müzayede yoluyla veya teklif almak suretiyle satışa çıkarır.
 6. Mali mevzuat esaslarına uymak şartıyla, faaliyet sonucu elde edilen geliri üyelerine paylaştırmayıp derneğe irad kaydeder.
 7. Amaç ve faaliyetlerini gerçekleştirmek için, yasalarda öngörülen diğer çalışmaları da yapar.
 8. Amacına uygun süreli ve süresiz basılı ve internet yayınlar gerçekleştirir.

İKİNCİ BÖLÜM

DERNEK ORGANLARI VE KURUMLARI

MADDE -4- DERNEK ORGANLARI

1- Genel Kurul

2- Yönetim Kurulu

3- Denetim Kurulu

MADDE -5- DERNEK KURUMLARI

 1. -Türk-Arap Araştırma ve Strateji Enstitüsü (TASEN)
 1. Bir araştırma enstitüsü olan bu kurum, Türk dünyası ile Arap dünyası arasında çalışmaları yapar ve amacı;
 2. Türk ve Arap dünyaları arasında bilimsel, kültürel, siyasi ve ekonomik ilişkileri geliştirmek ve desteklemek,
 3. Türk ve Arap dünyaları arasındaki ilişkilerin dokümantasyonunu yapmak,
 4. Türk ve Arap dünyaları arasındaki ilişkileri geliştirmek için her türlü sempozyum ve konferanslar düzenlemek
 5. Her çeşit yazılı, görsel, basılı ve elektronik yayınları neşretmek
 6. Türk ve Arap dünyaları arasındaki ilişkileri geliştirmek için yazılı, görsel, elektronik ve duysal yayın amaçlı radyo, televizyon, internet sitesi ve gazete kurmak ve bu tarzda yayın yapan kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak
 7. Eğitim kursları ve seminerler tertip etmek,
 8. Ülkeler arası öğrenci değişim programları ile farklı kültürlerin kaynaşmasını ve kültürlerarası diyaloğun artmasını sağlamak ve bu tür programlarla ortak çalışmalar yürütmek
 9. Sanatsal ve kültürel etkinlikler düzenlemek, düzenlenen etkinliklere ortaklık yapmak,
 10. Her türlü çeviri ve bilimsel araştırmayı desteklemek, katılmak ve yapmak,
 11. Türk ve Arap dünyaları arasındaki akademik çalışmaları desteklemek, akademik çalışmalar yapmak, üniversitelerle ortak çalışmalarda bulunmak
 12. Ortadoğu, Kuzey Güney Orta ve Batı Afrika Arap dünyası ve Türk dünyası ile ilgili ekonomik, siyasi, kültürel ve bilimsel stratejik raporlar hazırlamak,
 13. Ortadoğu, Kuzey Güney Orta ve Batı Afrika Arap dünyası ve Türk dünyası arasındaki ekonomik ilişkilerin, ticaretin ve yatırımların artmasını desteklemek
 14. Kültürel, siyasi ve ekonomik ilişkilerin artması için eğitim merkezleri açmak,
 15. Arap dünyası ve Türk dünyası arasındaki diyalogun köklü ve kalıcı hale gelmesini ve geliştirilmesini sağlamak amacıyla her türlü yasal faaliyette bulunmak,
 16. Arap dünyası ve Türk dünyası arasındaki diyalogun köklü ve kalıcı hale gelmesini ve geliştirilmesini sağlamak amacıyla eğitim, araştırma ve strateji merkezleri kurmak,
 17. Türkiye ve Arap ülkeleri dışında yaşayan, Türkçe ve Arapça konuşan geniş kitlelerin birbirine ulaşmasını sağlamak,
 18. Türk ve Arap dünyalarındaki sivil toplum kuruluşlarıyla her türlü yasal irtibat, işbirliği ve çalışmada bulunarak, bölge ve dünya barışına katkıda bulunmak
 19. Arap dünyasındaki dönüşüm ve devinimleri dikkatle takip edip olumlu her türlü katkıda bulunmak,
 20. Türk ve Arap dünyaları arasındaki kültürel yakınlaşma ve kaynaşmayı sağlamak için karşılıklı geziler tertip etmek,
 21. Gerek Türk gerek Arap dünyalarında uygun görülen veya aktivasyonun yoğun olduğu ülke, bölge ve illerde şubeler açmak
 22. Bu faaliyetleri yürütebilmek için uygun personel istihdam eder, veya taşeron firma ile anlaşır.
 1. -Türk Arap Ortak Akıl Platformu :
 2.  
 1. Türk dünyası ile Arap dünyasının bilim ,kültür, sanat, sivil toplum, medya ve akademik alanlarının önde gelen şahsiyetlerini belli konuları tartışmak üzere yıllık toplantılarla bir araya getirmek,
 2. Kültürel diyalog kanalıyla Türk ve Arap aydınları, akademisyenleri ve seçkinleri arasında işbirliği ve iletişimi sürekli kılmak,
 3. Türk dünyasıyla Arap dünyası arasındaki ilişkileri daha da geliştirmek amacıyla Türk Arap Kültürel Diyalog Forumu, Türk Arap Bilim, Kültür ve Sanat Derneği adına her yıl belli alanlarda başarı elde etmiş kişi veya kişiler ile kurum veya kurumlara sembolik değeri olan ‘Türk Arap Başarı Ödülü’ takdim etmek,

Yukarıdaki kurumların çalışma ve işleyişine ait konularda, Yönetim Kurulu gerekli çalışmaları ve görevlendirmeleri yapar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

MADDE -6- ÜYELİK İŞLEMLERİ

I- ÜYELİK ŞARTLARI

 1. Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.
 2. Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.
 3. Üye olmak isteyen adayın tüzük maddelerini okuyup kabul etmesi ve giriş aidatı ile yıllık aidatı ödemesi gerekmektedir.
 4. Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir. Derneğe maddi ve manevi bakımından önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.

II- ÜYELİKTEN ÇIKMA

 1. Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.
 2. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır.
 3. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

III-ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller;

 1. Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,
 2. Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,
 3. Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,
 4. Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak,
 5. Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak.

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir. Dernekten çıkan veya çıkarılanlar üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

GENEL KURUL TOPLANMA ŞEKLİ, ZAMANI, ÇAĞRI VE TOPLANTI USULÜ

MADDE -7- Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; Genel kurul, katılma hakkı bulunan derneğe kayıtlı üyelerden; şubeye kayıtlı üyelerden oluşur.

Genel Kurul;

1.Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,

2. Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek asli üyelerinden  beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

Olağan genel Kurul, 3 yılda bir, nisan ayı içerisinde , yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

Yönetim Kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; asli üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Çağrı Usulü;

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı Usulü;

Genel Kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğunun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir. Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek  divan heyeti oluşturulur. Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.

Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir.

Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasında ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

BEŞİNCİ BÖLÜM

GENEL KURUL OY KULLANMA VE KARAR ALMA USUL VE ŞEKİLLERİ

MADDE -8- Genel Kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık oyla oylanır. Gizli oylar toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

Açık oylamada, genel kurul divan başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Toplantısız Veya Çağrısız Alınan Kararlar:

Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir.Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

ALTINCI BÖLÜM

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE -9- Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

Dernek organlarının seçilmesi,

Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,

Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

Derneğin diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle onların görevden alınması,

Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen yönetim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması,

Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,

Dernek yönetim ve denetim kurallarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile hertürlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,

Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurtdışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

Derneğin vakıf kurması,

Derneğin fesih edilmesi,

Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,

Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işlerin görülmesi veya yetkilerin kullanılması,

Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.

YEDİNCİ BÖLÜM

YÖNETİM KURULU’NUN TEŞKİLİ, GÖREV VE YETKİLERİ:

MADDE 10. Yönetim Kurulu yedi (7) asıl ve yedi (7) yedek üye olarak Genel Kurul’ca seçilir.

Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev dağılımı yapılır. Yönetim kurulu, tüm üyelerine haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağırılabilir. Üye tam sayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri:

Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya bir üçüncü kişiye yetki vermek,

Gelir ve gider hesaplarına ilişkin hesaplar yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak,

Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır veya taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehini ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

Genel kurulun verdiği yetki ve şube açmaya ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak,

Derneğin şubelerinin denetlenmesini sağlamak,

Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,

Genel kurulda alınan kararları uygulamak,

Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu ve bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak, bütçenin uygulanmasını sağlamak,

Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,

Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dahilinde her çeşit karar almak ve uygulamak,

Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

DENETİM KURULU’NUN TEŞKİLİ, GÖREV VE YETKİLERİ:

MADDE 11. Denetim Kurulu, üç (3) asıl ve üç (3) yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden olayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri: Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini,  defter,  hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını,  dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Denetim kurulu, gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

DOKUZUNCU BÖLÜM

DERNEĞİN GELİR KAYNAKLARI:

MADDE 12. Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

Üye aidatı: Üyelerden yıllk aidat olarak yüz elli (150 TL) aidat alınır.  Bu miktarı artırmaya ve eksiltmeye genel kurul yetkilidir. Giriş aidatı genel kurulca belirlenir

Şube ödentisi: Derneğin genel giderlerini karşılamak üzere şubeler tarafından tahsil edilen üye ödentilerinin %50’si altı ayda bir genel merkeze gönderilir, Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteğiyle derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar, Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, kermes, müzayede, kitap, dergi, CD, VCD, kaset, satışı, hediyelik eşya, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması, festival ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler, Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler, Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olacak bağış ve yardımlar, Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar ve diğer gelirler.

ONUNCU BÖLÜM

DERNEĞİN DEFTER TUTMA ESAS VE USULLERİ:

MADDE 13. Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Anca, yıllık brüt gelirin mevzuatta artan limiti aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabına dönülebilir.

Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

Tutulacak Defterler;

Dernekte aşağıda yazılı defterler tutulur.

a)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-Karar Defteri: Yönetim kurlu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere yazılır.

3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullandıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

5-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

6- Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

b) Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-(a) bendinin 1.2.3 ve 6 ncı alt bentlerinde kayıtlı defterle bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.

2- Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanunun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Defterlerin Tasdiki:

Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlanmadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi:

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yılsonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği Ek-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yılsonlarında  (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

ON BİRİNCİ BÖLÜM

DERNEĞİN İÇ DENETİMİ:

MADDE 14. Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurul tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

ON İKİNCİ BÖLÜM

DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ:

MADDE 15. Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde Yönetim Kurulu kararı ile borçlanma yapılabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz. Başkan, Muhasip, veya Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilecek kişiler, asgari ücret brüt tutarı kadar Yönetim Kurulu kararı aranmaksızın harcama yapabilir.

ON ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

DERNEK ŞUBELERİNİN KURULUŞU:

MADDE 16. Dernek, gerekli görülen yerlerde genel kurul kararıyla şube açabilir. Bu amaçla dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu, Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri, şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine verir.

Şubelerin Görev ve Yetkileri;  Şubeler, tüzel kişiliği olamayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür.

Şubelerin organları;  Şubenin organları, Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu’dur.

Genel Kurul, şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur. Yönetim Kurulu, beş asıl ve beş yedek, denetim Kurulu ise üç asıl ve üç yedek üye olarak şube genel kurulunca seçilir.

Bu organların görev ve yetkileri bu tüzükte yer alan dernekle ilgili hükümler, mevzuatın öngördüğü çerçevede şube’de de uygulanır.

Şubelerin Genel Kurullarının Toplanma Zamanı ve Genel Merkez Genel Kurulunda Nasıl Temsil Edileceği;

Şubelerdeki üyelerin tamamı genel merkez genel kuruluna temsilci olarak katılabilir.

Şubeler, genel kurul olağan toplantılarını genel merkez genel kurulu toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadırlar.

Şubelerin genel kurulu, 3 yılda bir, ocak ayı içerisinde, şube yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

Şubeler, genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve dernek genel merkezine bildirmek zorundadırlar.

Şubelerin yönetim veya denetim kurulunca görevli olanlar genel merkez yönetim veya denetim kuruluna seçildiklerinde şubedeki görevinden ayrılırlar.

ON DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

TEMSİLCİLİK AÇMA:

MADDE17. Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütme amacıyla yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülki idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek genel kurulunca temsil edilmez. Şubeler temsilcilik açamazlar.

ON BEŞİNCİ BÖLÜM

TÜZÜK REVİZYONU:

MADDE18. Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir. Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır.

Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunca ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

ON ALTINCI BÖLÜM

DERNEĞİN FESHİ VE MAL VARLIĞININ TASFİYE ŞEKLİ:

MADDE19. Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurla katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır.

Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya  katılan ve oy kullanma hakkı buluna üyelerin oylarının 2/3’ü’dür.

Genel kuruda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden ona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde: TÜRK-ARAP EKONOMİ VE STRATEJİK İŞBİRLİĞİ DERNEĞİ (TASCA) ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemleri sırasında derneğin alacaklarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneği  alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın Derneğe devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yeri gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

MADDE 20. Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

ON YEDİNCİ BÖLÜM

DANIŞMA KURULU:

MADDE 21. Danışma Kurulu, Yönetim Kurulu tarafından teşkil ettirilir. Gönüllülük esası dahilinde faaliyet gösterir. Üye sayısı ihtiyacına göre tespit edilir. Bu kurulun görevleri derneğin faaliyetleriyle ilgili olarak: 1- Proje üretme 2- İstişare yapma, olup yönetim ve denetim kurulunun herhangi bir görev ve yetkisine haiz değildir.

ON SEKİZİNCİ BÖLÜM

KURUCULAR:

MADDE 22. Arap Bilim, Kültür ve Sanat Derneği “ aşağıda ad ve soyadı yazılı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan tarafından kurulmuştur ve TÜRK-ARAP EKONOMİ VE STRATEJİK İŞBİRLİĞİ DERNEĞİ adiyla devam etmektedir.

 1. Muhammed Adil
 2. Cumhur Tülay
 3. Bedrettin Habiboğlu
 4. Hayrettin Turan
 5. Dalila Adil
 6. İbrahim Ethem Arıoğlu
 7. Hüseyin Altınalan
 8. İsmail Beyazıt
 9. Mehmet Hakkı Suçin
 10. Mustafa Ekmekçioğlu
 11. Turgay Türker
 12. Dursun Özden

GEÇİCİ MADDE 1.

 İlk genel kurulda dernek organları oluşturulana kadar, derneği temsil edecek ve dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan geçici yönetim ve denetim kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir.

Geçici Yönetim Kurulu Üyeleri:

Muhammed Adil

Hayrettin Turan

Bedrettin Habiboğlu

Cumhur Tulay

Mehmet Hakkı Suçin

İbrahim Ethem Arıoğlu

Dursun Özden

Dalila Adil

Turgay Türker

Geçici Denetim Kurulu Üyeleri:

Mustafa Ekmekçioğlu

Hüseyin Altınalan

İsmail Beyazıt

TÜRK-ARAP EKONOMİ VE STRATEJİK İŞBİRLİĞİ DERNEĞİ 2. Olağan Genel Kurulu (07-04-2012)Yönetim Kurulu:

Muhammed Adil

Hayrettin Turan

Bedrettin Habiboğlu

İsmail Bayazıt

İbrahim Ethem Arıoğlu

Dalila Adil

Yasemin Habiboğlu

Bu tüzük 22 (yirmi iki) madde ve 1 (Bir) geçici maddeden ibarettir.